Terug
Gepubliceerd op 13/06/2024

2024_VVB_00003 - Agendapunt van raadslid Hassan Amaghlaou: Motie Palestina

Gemeenteraad
di 18/06/2024 - 20:15 Stadhuis - Foyer
2024_VVB_00003 - Agendapunt van raadslid Hassan Amaghlaou: Motie Palestina 2024_VVB_00003 - Agendapunt van raadslid Hassan Amaghlaou: Motie Palestina

Motivering

Indiener(s)

Hassan Amaghlaou

Tijdstip van indienen

do 13/06/2024 - 07:39

Toelichting

De bombardementen in de Gazastrook, en de repressies  in de Westelijke Jordaanoever duren al veel te lang.  De Israëlisch-Palestijnse kwestie (die  76  jaar geleden begon) is opnieuw opgelaaid begin oktober.

Heel wat  adviesraden en middenveldorganisaties roepen op tot vrede, en humanitaire hulp.

Ook de bewoners van Genk zijn verontwaardigd en roepen hun bestuur op tot acties. We hebben in november reeds de oproep tot staak het vuren in deze raad goedgekeurd. Dit blijkt nog onvoldoende zijn vruchten te werpen.

Elke overheid heeft het recht, de plicht zelfs, om burgers te beschermen. Media berichten echter dat  alle betrokken partijen oorlogsmisdaden begaan: terreur, collectief  bestraffen van de bevolking, ontvoeren van onschuldige burgers, afsnijden van essentiële goederen, aanvallen van medische infrastructuur.

Dit moet stoppen en alles moet onafhankelijk onderzocht en later ook berecht worden.  Genk heeft een sterk mensenrechtenkader dat de institutionele partnerschappen beoordeelt en een uitgewerkt duurzaam aankoopbeleid dat garanties inbouwt rond arbeids- en mensenrechten bij de leveranciers van de producten die de stad aankoopt.

Deze toetsstenen geven houvast om onze houding te bepalen bij deze trieste nieuwe fase in de kwestie Israël-Palestina. Maar de stad wil garanties dat we niet op (on)rechtstreekse manier steun geven  aan betrokkenen in het gewapende conflict. 

Motie:

De gemeenteraad van Genk uit zijn ernstige bezorgdheid over de gang van zaken, het geweld en de menselijke catastrofe die zich in de regio voltrekt, met name in de Gazastrook en de rest van de bezette Palestijnse gebieden.

Als gemeenteraad veroordelen we alle daden van geweld gericht tegen Palestijnse en Israëlische burgers. We vragen aan de partijen om zo snel mogelijk aan tafel te gaan en tot een overeenkomst te komen waarbij:

  • beide partijen gelijkwaardig worden behandeld
  • alle betrokkenen zich verbinden aan internationale wetgeving en afspraken
  • erkenning & vergoeding komt voor alle slachtoffers
  • Palestijnse en Israëlische burgers veilig kunnen leven
  • alle inbreuken op wetten, zoals oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid, worden onderzocht en vervolgd

Boycot van Israëlische producten uit de bezette Palestijnse gebieden

De Joodse nederzettingen in de Palestijnse gebieden zijn volgens het internationaal recht illegaal. Internationale en nationale regeringen en mensenrechtenorganisaties vragen al langer om een boycot van producten die afkomstig zijn uit Joodse nederzettingen in door Israël bezette gebieden. Concreet gaat het om producten van de Israëlische bezetter uit Oost-Jeruzalem, de Westelijke Jordaanoever en de Golan hoogvlakte.

Naar voorbeeld van o.a. Barcelona, Luik, Gent en Oslo, vragen wij dat er een werkbaar aankoopbeleid uitgewerkt wordt voor de stad Genk dat zich vrijwaart van elke mogelijke betrokkenheid bij de voortdurende Israëlische bezetting en economische uitbuiting van Palestijns en Syrisch land, arbeid en hulpbronnen.

Palestijnse vlaggen

De stad wordt gevraagd Palestijnse vlaggen aan te kopen en via de uitleendienst aan te bieden. We stellen voor om dit mogelijk te maken, samen met ook andere niet-landelijke vlaggen zoals de regenboog- en vredesvlag.

Psychologische ondersteuning

De escalatie van het conflict beïnvloedt het mentaal welzijn op de Palestijnse gemeenschap in Genk. Ook de vraag voor specifieke psychologische ondersteuning, naar analogie van opvang van oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne is enorm belangrijk. Hulpverlening die gespecialiseerd is in traumaverwerking is vaak voor deze mensen cruciaal om verder te kunnen functioneren en hun leven uit te bouwen.

Wij vragen dat de stad hiervoor -waar kan- de nodige ondersteuning en facilitering biedt.

Palestina café

Limburg voor Palestina wil een veilige plaats aanbieden aan alle Genkse inwoners om zich te informeren en van gedachten te wisselen over de huidige situatie. Deze plaats dient ook voor de Genkse inwoners van Palestijnse afkomst, voornamelijk jongeren, om hun verhaal te vertellen en hun emoties te delen met lotgenoten en sympathisanten. Aan het stadsbestuur wordt gevraagd om een locatie waar zij regelmatig kunnen samenkomen.

Initiatiefrecht

Artikel 1

De gemeenteraad van Genk ondersteunt deze motie.