Laatste vergadering

Agenda
Gemeenteraad di 18/06/2024 - 20:15
 • HD 1. 2024_GEM_00218 - Financieel beheer - Aanvraag van de vzw "GENKER VOETBALVERENIGING" voor de borgstelling door de stad Genk in het kader van de aanleg van een kunstgrasveld - Goedkeuring
 • HD 2. 2024_GEM_00223 - Motie - Palestina - Goedkeuring
 • 1. 2024_GEM_00171 - Zittingsverslag en notulen van de gemeenteraad - 21 mei 2024 - Goedkeuring
 • 2. 2024_GEM_00136 - Externe organisaties - Deelname in rechtspersoon - Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening cv - De Watergroep - Algemene vergadering op 14 juni 2024 - Bekrachtiging
 • 3. 2024_GEM_00167 - Externe organisaties - Deelname in rechtspersoon - Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening cv - De Watergroep - Vergadering van het aandeelhoudersbestuur drinkwater op 13 juni 2024 - Bekrachtiging
 • 4. 2024_GEM_00146 - Externe organisaties - Deelname in rechtspersoon - Nuhma cv - Buitengewone algemene vergadering op 8 oktober 2024 - Goedkeuring
 • 5. 2024_GEM_00170 - Externe organisaties - Deelname in rechtspersoon - Gemeentelijke Holding nv (in vereffening) - Algemene vergadering op 26 juni 2024 - Goedkeuring
 • 6. 2024_GEM_00209 - Externe organisaties - Deelname in rechtspersoon - M@G - Algemene vergadering op 20 juni 2024 - Goedkeuring
 • 7. 2024_GEM_00137 - Externe organisaties - IGS - IGL ov - Gewone algemene vergadering op 27 juni 2024 - Goedkeuring
 • 8. 2024_GEM_00124 - Externe organisaties - IGS - Limburg.Net ov - Algemene vergadering op 19 juni 2024 - Goedkeuring
 • 9. 2024_GEM_00160 - Externe organisaties - Extern verzelfstandigd agentschap - PEVA Kattevennen vzw - Algemene vergadering op 24 juni 2023 - Goedkeuring
 • 10. 2024_GEM_00210 - Regiowerking - Verslag van de regioraad van 24 november 2023 - Kennisname
 • 11. 2024_GEM_00147 - Tijdelijke politieverordening - Regeling van de private bewaking en de voorgaande veiligheidscontroles inzake Genk on Stage 2024 - Goedkeuring
 • 12. 2024_GEM_00207 - G.A.S. - Aanstelling sanctionerend ambtenaar - Goedkeuring
 • 13. 2024_GEM_00206 - G.A.S. - Wijziging Politieverordening G.A.S. 5 - Goedkeuring
 • 14. 2024_GEM_00174 - Fractietoelagen - Aanwending voor het jaar 2023 - Kennisname
 • 15. 2024_GEM_00195 - Organisatiebeheersing - Welzijnsvereniging Audio - Jaarrekening 2023 - Toetreding nieuwe leden - Verslag AV 24 mei 2024 - Kennisname
 • 16. 2024_GEM_00192 - Afwezigheid - Vervanging algemeen directeur - Goedkeuring
 • 17. 2024_GEM_00193 - Bestuurlijk toezicht - Melding klachten ABB - Kennisname
 • HD 2. 2024_GEM_00223 - Motie - Palestina - Goedkeuring
 • 18. 2024_GEM_00103 - Werkingssubsidies 2024 en 2025 - Opvang en vrijetijdsaanbod voor kinderen met een specifieke zorgbehoefte: addendum bij lopende overeenkomst - De RegenbOog - Goedkeuring
 • 19. 2024_GEM_00148 - Proces uitrol BOA met onderwijspartners - Overeenkomsten onderwijs 2024-2025 + addendum overeenkomsten Familia en Apenstaart ochtendopvang - Goedkeuring
 • 20. 2024_GEM_00180 - Europa WSE 65: project 'Leerecosysteem Regina Mundi: fase 2' - Samenwerkingsovereenkomsten met vzw Pas, Broederschool en MaterDei - Goedkeuring
 • 21. 2024_GEM_00158 - Subsidieovereenkomst met The Building vzw - Steun voor professionalisering - Goedkeuring
 • 22. 2024_GEM_00161 - Individuele subsidieovereenkomst voor een uitzonderlijke investeringssubsidie voor de uitvoering van sportinfrastructuurwerken - KRC Genk Ladies vzw - Goedkeuring
 • 23. 2024_GEM_00155 - Uitzonderlijke subsidiëring - Eendracht Termien - aanleg kunstgrasveld - Goedkeuring
 • 24. 2024_GEM_00188 - Samenwerkingsovereenkomst - Sporthal Mater Dei - Goedkeuring
 • 25. 2024_GEM_00175 - Stedelijke geboorte- en adoptiepremie - Wijziging reglement - Goedkeuring
 • 26. 2024_GEM_00114 - Reglement - Huwen op locatie - Goedkeuring
 • 27. 2024_GEM_00149 - IGS - Lokaal Woonbeleid GAOZ - Jaarverslag: activiteiten en financiële resultaten werking 2023 - Kennisname
 • 28. 2024_GEM_00145 - 2024-2518 - PPS - Gebiedsontwikkeling met private en sociale woningbouw Richter Zuid - Genk - lastvoorwaarden en gunningswijze - Goedkeuring
 • 29. 2024_GEM_00156 - Ontwerp RUP André Dumontlaan fase 1 - Herziening - Goedkeuring
 • 30. 2024_GEM_00176 - Omgevingsvergunning - GR wegenis - OMV_2023152305 - Het opheffen van een wegsegment, het verwijderen van verharding, het kappen van bomen en het aanleggen van een fietspad (site Herfstvreugde) - Schaapsdries - Goedkeuring
 • 31. 2024_GEM_00178 - Omgevingsvergunning - GR wegenis - OMV_2024019037 - Rooilijnplan en overdracht openbaar domein i.h.k.v. omgevingsvergunningsaanvraag voor het verkavelen van grond voor 1 kavel voor open bebouwing, 10 kavels halfopen bebouwing en 1 kavel voor een distributiecabine - Hornsbergstraat en Oudasserstraat - Goedkeuring
 • 32. 2024_GEM_00183 - Aankoop grond - Aankoop perceel grond (gemeten opp. 2a 67ca), gelegen in de Stiemervallei, i.f.v. de aanleg van een parallelle loop in de Stiemervallei - Goedkeuring
 • 33. 2024_GEM_00182 - Aankoop grond - Aankoop van twee percelen grond (totale gemeten opp. van 4a 80ca), gelegen in de Stiemervallei, i.f.v. de aanleg van een parallelle loop in de Stiemervallei - Goedkeuring
 • 34. 2024_GEM_00184 - Aankoop grond - Aankoop perceel grond (gemeten opp. 2a 59ca), gelegen in de Stiemervallei, i.f.v. de aanleg van een parallelle loop in de Stiemervallei - Goedkeuring
 • 35. 2024_GEM_00143 - 2024-2502 - Recreatiezone Tennisdel Genk - Verkoop gronden: lastvoorwaarden en gunningswijze - Goedkeuring
 • 36. 2024_GEM_00150 - 2024-2503 - Noordlaan A-plein - Verkoop: lastvoorwaarden en gunningswijze - Goedkeuring
 • 37. 2024_GEM_00179 - Verkoop onder voorwaarden van projectgrond te Sint-Martensbergstraat - Voorlegging onderhandelde verkoopovereenkomst met Angelo 2.0 bv - Goedkeuring
 • 38. 2024_GEM_00187 - Verkoop bouwgronden - Vaststellen van instelprijzen en verkoopsvoorwaarden van te verkopen bouwgronden - Goedkeuring
 • 39. 2023_GEM_00378 - Verkoop - Verkoop projectgrond tp. Lousbeekstraat - Goedkeuring
 • 40. 2024_GEM_00205 - Bedrijventerrein Genk-Zuid - Opstart van verkoop onder voorwaarden van een grond - Goedkeuring
 • 41. 2024_GEM_00208 - Oude Hoeve - Afsluiten van een verkoopovereenkomst voor de ontwikkeling van het projectgebied - Definitieve toewijzing - Goedkeuring
 • 42. 2024_GEM_00173 - Bedrijventerreinen Genk-Zuid - Verkoop en voorkooprecht deel van industriegrond 4-E-735-D-14 t.p. Troisdorflaan aan Atik Projects bv (Salvum Energy) - Goedkeuring
 • 43. 2024_GEM_00166 - Ter beschikking stellen stadsgrond - Toestaan erfdienstbaarheid van doorgang voor het pand Bochtlaan 29 - Goedkeuring
 • 44. 2024_GEM_00169 - Ter beschikking stellen stadsgrond - Verlengen recht van opstal van Schuttersgilde Sint-Jozef Oud-Winterslag - Goedkeuring
 • 45. 2024_GEM_00165 - Ter beschikking stellen stadsgrond voor sportdoeleinden - Wijziging erfpachten AMC Genk vzw en Genker Kartvereniging vzw - Goedkeuring
 • 46. 2024_GEM_00164 - Ter beschikking stellen grond voor sportdoeleinden - Verlengen duur recht van erfpacht van vzw Turkse Rangers - Goedkeuring
 • 47. 2024_GEM_00046 - Ter beschikking stellen grond voor sportdoeleinden - Verlengen duur recht van erfpacht vzw Koninklijke Bokrijk Sport, met wijziging oppervlakte van het in erfpacht gegeven perceel - Goedkeuring
 • 48. 2024_GEM_00140 - 2024-2517 - Groenblauwe dooradering in Genk: naar suds op de flank van de Stiemervallei - lastvoorwaarden en gunningswijze - Goedkeuring
 • 49. 2024_GEM_00177 - 2024-2485 - Zoektocht naar een private partner om deel te nemen aan een participatieve PPS in het kader van de bouw en uitbating van 2 windturbines op het grondgebied van de stad Genk - gunningsleidraad - Goedkeuring
 • 50. 2024_GEM_00163 - Bomenbeleid - Subsidiereglement bomen en hagen - Goedkeuring
 • 51. 2024_GEM_00154 - Afro Latino - Overeenkomst organisatie en ondersteuning - Goedkeuring
 • 52. 2024_GEM_00141 - 2024-2510 - Hoppinpunten fase 1, 2024 - lastvoorwaarden en gunningswijze - Goedkeuring
 • 53. 2024_GEM_00144 - 2022-1346 - Opdracht - Structureel onderhoud wegen 2022-2023 - Verrekening 9: heraanleg onderliggende wegenis van de brug Dominikanenlaan - Kennisname
 • 54. 2024_GEM_00152 - 2024-2521 - Project Boxbergheide fase 3 deel A (aanplanten bomen t.p.: Kievitstraat, Keistraat, Oude Zonhoverweg, Ankerstraat, De Vroente, Leemstraat, Schalmstraat en Ploegstraat) - lastvoorwaarden en gunningswijze - Goedkeuring
 • 55. 2024_GEM_00181 - vzw Parochiaal Centrum Bret-Gelieren - Individuele subsidieovereenkomst voor een uitzonderlijke investeringssubsidie voor de verbouwing en renovatie van zaal Bret - Goedkeuring
 • 56. 2024_GEM_00084 - Meerjarenplan - Meerjarenplan 2020-2026 AGB Genk - Aangepaste versie 2024/1 - Goedkeuring
 • 57. 2024_GEM_00085 - Meerjarenplan - Meerjarenplan 2020-2026 stad en OCMW Genk - Aangepaste versie 2024/1 - Goedkeuring
 • 58. 2024_GEM_00086 - Meerjarenplan - Nominatieve subsidies kredieten 2024 stad Genk - Aangepaste versie 2024/1 - Goedkeuring
 • 59. 2024_GEM_00203 - 2024-048/AA - Hernieuwing van de verzekeringsportefeuille van Groep Genk - lastenboek - Goedkeuring
 • 60. 2024_GEM_00153 - Stadsbelastingen - Aanpassing van het retributiereglement voor administratieve dienstverlening, met ingang van 1 juli 2024 - Goedkeuring
 • 61. 2024_GEM_00157 - 2020-059/AA - Huur sfeerverlichting Stad Genk - Verlenging van de opdracht - Goedkeuring
 • 62. 2024_GEM_00159 - 2021-042/AA - Huur bijkomende sfeerverlichting eindejaar aansluitend op het concept 'Goud G(l)oed Genk' - Verlenging van de opdracht - Goedkeuring
 • 63. 2024_GEM_00135 - 2024-050/AA - Aankoop vuilnisbakken - lastvoorwaarden en gunningswijze - Goedkeuring
 • 64. 2024_GEM_00162 - 2024-059/AA - Ombouw parkeerautomaten - lastvoorwaarden en gunningswijze - Goedkeuring
 • 65. 2024_GEM_00211 - Financieel beheer - Aanvraag van de vzw "Eendracht Termien" voor de borgstelling door de stad Genk in het kader van de aanleg van een kunstgrasveld - Goedkeuring
 • HD 1. 2024_GEM_00218 - Financieel beheer - Aanvraag van de vzw "GENKER VOETBALVERENIGING" voor de borgstelling door de stad Genk in het kader van de aanleg van een kunstgrasveld - Goedkeuring
 • 66. 2024_GEM_00127 - ILV Wijk-Werken GAZ en Houthalen-Helchteren - Addendum verlenging Wijk-Werken ILV GAZH en inhoudelijk-financieel jaarverslag 2023 - Goedkeuring
 • 67. 2024_GEM_00185 - Aankoop gebouw - Aankoop kerkgebouw O.L.V. Tenhemelopnemingkerk t.p. Oud-Waterschei - Goedkeuring
 • 68. 2024_GEM_00172 - Vincentius Genk-Zutendaal vzw - Individuele subsidieovereenkomst voor een uitzonderlijke investeringssubsidie voor de renovatie van de kerk van Oud-Waterschei voor de realisatie van een sociale kruidenier - Goedkeuring
 • 69. 2024_GEM_00204 - Kerkfabriek MARIA MOEDER VAN DE KERK, Kolderbos-Langerlo - Budgetwijziging dienstjaar 2024 en wijziging nr. 1 van het meerjarenplan 2020-2025 - Goedkeuring
 • 70. 2024_GEM_00202 - Kerkfabriek ST.-JOZEF, Sledderlo - Budgetwijziging dienstjaar 2024 - Goedkeuring
 • 71. 2024_GEM_00201 - Kerkfabriek HEILIG HART, Winterslag - Budgetwijziging dienstjaar 2024 - Goedkeuring
 • 72. 2024_GEM_00200 - Kerkfabriek O.L.V. VAN DE ROZENKRANS, Termien - Budgetwijziging van dienstjaar 2024 en wijziging nr. 4 van het meerjarenplan 2020-2025 - Goedkeuring
 • 73. 2024_GEM_00199 - Kerkfabriek ST.-MARTINUS, Genk-Centrum - Budgetwijziging van dienstjaar 2024 en wijziging nr. 3 van het meerjarenplan 2020-2025 - Goedkeuring
 • 74. 2024_GEM_00198 - Kerkfabriek ST.-JAN BAPTIST DE LA SALLE, Boxbergheide - Budgetwijziging dienstjaar 2024 - Goedkeuring
 • 75. 2024_GEM_00194 - Bestuurlijk toezicht - Melding klacht ABB - Kennisname
 • IR 3. 2024_VVB_00002 - Agendapunt van raadslid Gaby Colebunders: Motie Palestina
 • IR 4. 2024_VVB_00003 - Agendapunt van raadslid Hassan Amaghlaou: Motie Palestina
 • IR 1. 2024_IP_00017 - Interpellatie van raadslid Rina Simons: Afbouw personeel NMBS
 • IR 2. 2024_IP_00018 - Interpellatie van raadslid Gaby Colebunders: Parkeren zone Stalenstraat
 • IR 5. 2024_IP_00019 - Interpellatie van raadslid Jan Bergmans: Kiesbrieven WZC

Volgende openbare vergaderingen

Alle vergaderingen