Terug
Gepubliceerd op 25/06/2024

2024_GEM_00206 - G.A.S. - Wijziging Politieverordening G.A.S. 5 - Goedkeuring

Gemeenteraad
di 18/06/2024 - 20:15 Stadhuis - Foyer
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Politiereglement.

Samenstelling

Aanwezig

Tom Arts, Voorzitter; Wim Dries; Anniek Nagels; Kathleen Parthoens; Erhan Yilmaz; Alessandro Cucchiara; Toon Vandeurzen; Karel Kriekemans; Yilmaz Kurtal; Sara Roncada; Ria Grondelaers; Michael Dhoore; Annita Laporte; Erik Gerits; Chris Janssens; Mehmet Kayacan; Marleen Vrancken; Yasin Kilic; Mustafa Harraq; Gianni Cacciatore; Jan Bergmans; Nawal Farih; Laura Olaerts; Cansu Pinarci; Jasper Olaerts; Geert Reyskens; Danny Kerkhofs; Stefano Ghiro; Sabine Hoeven; Chantal Coppens; Gaby Colebunders; Anna Boey; Rina Simons; Cindy Machiels; Caroline Antkowiak; Inge Paesen; Andy Reemers; Hassan Amaghlaou; Hilde De Wilde

Verontschuldigd

Zuhal Demir

Secretaris

Hilde De Wilde

Voorzitter

Tom Arts, Voorzitter

Stemming op het agendapunt

2024_GEM_00206 - G.A.S. - Wijziging Politieverordening G.A.S. 5 - Goedkeuring

Aanwezig

Tom Arts, Wim Dries, Anniek Nagels, Kathleen Parthoens, Erhan Yilmaz, Alessandro Cucchiara, Toon Vandeurzen, Karel Kriekemans, Yilmaz Kurtal, Sara Roncada, Ria Grondelaers, Michael Dhoore, Annita Laporte, Erik Gerits, Chris Janssens, Mehmet Kayacan, Marleen Vrancken, Yasin Kilic, Mustafa Harraq, Gianni Cacciatore, Jan Bergmans, Nawal Farih, Laura Olaerts, Cansu Pinarci, Jasper Olaerts, Geert Reyskens, Danny Kerkhofs, Stefano Ghiro, Sabine Hoeven, Chantal Coppens, Gaby Colebunders, Anna Boey, Rina Simons, Cindy Machiels, Caroline Antkowiak, Inge Paesen, Andy Reemers, Hassan Amaghlaou, Hilde De Wilde
Stemmen voor 37
Wim Dries, Anniek Nagels, Kathleen Parthoens, Annita Laporte, Mehmet Kayacan, Rina Simons, Ria Grondelaers, Gianni Cacciatore, Sara Roncada, Alessandro Cucchiara, Chris Janssens, Marleen Vrancken, Yasin Kilic, Mustafa Harraq, Inge Paesen, Erhan Yilmaz, Yilmaz Kurtal, Toon Vandeurzen, Geert Reyskens, Jan Bergmans, Nawal Farih, Laura Olaerts, Cansu Pinarci, Jasper Olaerts, Karel Kriekemans, Sabine Hoeven, Chantal Coppens, Hassan Amaghlaou, Andy Reemers, Stefano Ghiro, Anna Boey, Danny Kerkhofs, Cindy Machiels, Caroline Antkowiak, Michael Dhoore, Erik Gerits, Tom Arts
Stemmen tegen 1
Gaby Colebunders
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2024_GEM_00206 - G.A.S. - Wijziging Politieverordening G.A.S. 5 - Goedkeuring 2024_GEM_00206 - G.A.S. - Wijziging Politieverordening G.A.S. 5 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Sinds begin 2021 is er de mogelijkheid voor gemeenten om een administratieve geldboete op te leggen in het kader van beperkte snelheidsovertredingen.
De gemeenteraad van 16 november 2021 heeft de politieverordening betreffende beperkte snelheidsovertredingen (G.A.S. 5) goedgekeurd.
Inmiddels zijn er wijzigingen in de regelgeving m.b.t. G.A.S. 5 doorgevoerd.

Argumentatie

Wijziging in de voorwaarden:

Tot voor kort konden er conform artikel 29quater van de wegverkeerswet administratieve geldboetes opgelegd worden ten aanzien van beperkte snelheidsovertredingen mits er cumulatief aan volgende voorwaarden was voldaan:

1. het betreft een snelheidsovertreding begaan op een plaats waar de snelheid beperkt is tot 30 of 50 kilometer per uur;

2. het betreft een snelheidsovertreding waarbij de toegelaten maximumsnelheid met niet meer dan 20 kilometer per uur is overschreden (na correctie met de technische tolerantiemarge);

3. het betreft een snelheidsovertreding vastgesteld volgens de voorwaarden, vermeld in artikel 62 van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer, met uitzondering van het zesde en achtste lid, met automatisch werkende toestellen, die volledig worden gefinancierd door de lokale overheid;

4. het betreft een snelheidsovertreding begaan door een meerderjarige natuurlijke persoon of door een rechtspersoon;

5. het betreft een snelheidsovertreding waarbij niet gelijktijdig een andere overtreding wordt vastgesteld.

Het vierde punt van dat artikel 29quater van de wegverkeerswet werd echter gewijzigd door artikel 3 van het decreet van 22 maart 2024 over de weginfrastructuur en het wegenbeleid en de waterinfrastructuur en het waterbeleid naar:  ‘de snelheidsovertreding wordt begaan door meerderjarige natuurlijke personen, vermoed of aangeduid overeenkomstig artikel 67bis en 67ter’.

Het decreet trad in werking op 6 mei 2024

De gevolgen van deze wijziging zijn:

 1° binnen G.A.S. 5 is het niet meer mogelijk om rechtspersonen te beboeten;

 2° de artikelen 67bis en 67ter van de wegverkeerswet zijn wel degelijk van toepassing. Deze artikelen regelen de identificatie van de overtreder. De bestraffing van overtreding van deze artikelen is voorzien in artikel 29ter wegverkeerswet.


Wijziging procedure G.A.S. 5
Artikel 29quater werd ook al gewijzigd op vlak van de procedure, namelijk:
1° er moet enkel een afschrift van het proces-verbaal overgemaakt worden i.p.v. het origineel;
2° indien de overtreder geen woonplaats of vaste verblijfplaats in België heeft, mag het afschrift van het proces-verbaal vervangen worden door de informatiebrief, vermeld in artikel 5 van richtlijn 2015/413/EU van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2015 ter facilitering van de grensoverschrijdende uitwisseling van informatie. M.a.w. het proces-verbaal moet niet vertaald worden, enkel de informatiebrief moet in de taal van het land van inschrijving van het voertuig;
3° de termijn voor het beantwoorden van de verweren is verlengd van 30 dagen naar 90 dagen.

De politieverordening betreffende beperkte snelheidsovertredingen wordt dan ook in die zin aangepast en heft ook de betreffende bepalingen hieromtrent in het reglement gemeentelijke administratieve sancties op.

Juridische grond

Nieuwe Gemeentewet
Wegverkeerswet
Wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties en haar uitvoeringsbesluiten
Decreet Lokaal Bestuur

Regelgeving bevoegdheid

De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 40-41 van het decreet over het lokaal bestuur.
<p>De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 40-41 van het decreet over het lokaal bestuur.</p>

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad keurt de wijziging van de politieverordening betreffende beperkte snelheidsovertredingen goed.