Terug
Gepubliceerd op 25/06/2024

2024_GEM_00201 - Kerkfabriek HEILIG HART, Winterslag - Budgetwijziging dienstjaar 2024 - Goedkeuring

Gemeenteraad
di 18/06/2024 - 20:15 Stadhuis - Foyer
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Herziening van een Besluit over budget(wijziging) eredienstbestuur. Deze heeft betrekking op Kerkfabriek Heilig Hart voor het jaar 2024

Samenstelling

Aanwezig

Tom Arts, Voorzitter; Wim Dries; Anniek Nagels; Kathleen Parthoens; Erhan Yilmaz; Alessandro Cucchiara; Toon Vandeurzen; Karel Kriekemans; Yilmaz Kurtal; Sara Roncada; Ria Grondelaers; Michael Dhoore; Annita Laporte; Erik Gerits; Chris Janssens; Mehmet Kayacan; Marleen Vrancken; Yasin Kilic; Mustafa Harraq; Gianni Cacciatore; Jan Bergmans; Nawal Farih; Laura Olaerts; Cansu Pinarci; Jasper Olaerts; Geert Reyskens; Danny Kerkhofs; Stefano Ghiro; Sabine Hoeven; Chantal Coppens; Gaby Colebunders; Anna Boey; Rina Simons; Cindy Machiels; Caroline Antkowiak; Inge Paesen; Andy Reemers; Hassan Amaghlaou; Hilde De Wilde

Verontschuldigd

Zuhal Demir

Secretaris

Hilde De Wilde

Voorzitter

Tom Arts, Voorzitter
2024_GEM_00201 - Kerkfabriek HEILIG HART, Winterslag - Budgetwijziging dienstjaar 2024 - Goedkeuring 2024_GEM_00201 - Kerkfabriek HEILIG HART, Winterslag - Budgetwijziging dienstjaar 2024 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

In zijn vergadering van 13 mei 2024 heeft de raad van kerkfabriek HEILIG HART, Winterslag de budgetwijziging van dienstjaar 2024 vastgesteld.

Het budget van 2024 wordt gewijzigd omwille van de verschuiving van de dringende dakherstellingswerken van 2023 naar 2024. 

Argumentatie

Naar aanleiding van het inspectierapport van de vzw Monumentenwacht  besliste de kerkraad, na overleg met de dienst Kerkfabrieken, om in 2023 de meest dringende dakherstellingswerken te laten uitvoeren, kostprijs € 40.000,00 (mar 4100). Hiervoor werd in de budgetwijziging van 2023 een renteloze lening van de stad aangevraagd van € 40.000,00 (mar 350), met een looptijd van 15 jaar en waarvan de eerste kapitaalsaflossing zou plaats vinden in 2024. Echter, de herstellingswerken worden pas in 2024 uitgevoerd. Via de budgetwijziging worden de investeringsgegevens van 2023 overgenomen in het budget van 2024. Omdat de eerste kapitaalsaflossing van de renteloze lening niet in 2024 maar pas in 2025 zal gebeuren, worden de leningslasten verlaagd waardoor de exploitatietoelage van 2024 daalt met € 2.666,66, nl. van € 106.386,57 tot € 103.719,91. 

De budgetwijziging sluit met een investeringstekort van € 332,00 doordat het saldo van een in 2023 vervallen belegging van stichtingsgelden, pas in 2024 wordt herbelegd en daarmee het investeringsoverschot van de rekening 2023 wordt weggewerkt. 

Juridische grond

Art. 45-50 van het decreet van 7 mei 2004, betreffende de materiële organisatie en de werking van de erkende erediensten in het Vlaamse gewest.

Regelgeving bevoegdheid

De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 40-41 van het decreet over het lokaal bestuur.
<p>De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 40-41 van het decreet over het lokaal bestuur.</p>

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad keurt de budgetwijziging van dienstjaar 2024  van kerkfabriek HEILIG HART, Winterslag goed.

Artikel 2

Dit dossier zal voor verder gevolg worden overgemaakt aan de hogere overheid.