Terug
Gepubliceerd op 25/06/2024

2024_GEM_00202 - Kerkfabriek ST.-JOZEF, Sledderlo - Budgetwijziging dienstjaar 2024 - Goedkeuring

Gemeenteraad
di 18/06/2024 - 20:15 Stadhuis - Foyer
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Herziening van een Besluit over budget(wijziging) eredienstbestuur. Deze heeft betrekking op Kerkfabriek Sint-Jozef voor het jaar 2024

Samenstelling

Aanwezig

Tom Arts, Voorzitter; Wim Dries; Anniek Nagels; Kathleen Parthoens; Erhan Yilmaz; Alessandro Cucchiara; Toon Vandeurzen; Karel Kriekemans; Yilmaz Kurtal; Sara Roncada; Ria Grondelaers; Michael Dhoore; Annita Laporte; Erik Gerits; Chris Janssens; Mehmet Kayacan; Marleen Vrancken; Yasin Kilic; Mustafa Harraq; Gianni Cacciatore; Jan Bergmans; Nawal Farih; Laura Olaerts; Cansu Pinarci; Jasper Olaerts; Geert Reyskens; Danny Kerkhofs; Stefano Ghiro; Sabine Hoeven; Chantal Coppens; Gaby Colebunders; Anna Boey; Rina Simons; Cindy Machiels; Caroline Antkowiak; Inge Paesen; Andy Reemers; Hassan Amaghlaou; Hilde De Wilde

Verontschuldigd

Zuhal Demir

Secretaris

Hilde De Wilde

Voorzitter

Tom Arts, Voorzitter
2024_GEM_00202 - Kerkfabriek ST.-JOZEF, Sledderlo - Budgetwijziging dienstjaar 2024 - Goedkeuring 2024_GEM_00202 - Kerkfabriek ST.-JOZEF, Sledderlo - Budgetwijziging dienstjaar 2024 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Aanleiding en context

In zijn vergadering van 16 april 2024 heeft de kerkraad van kerkfabriek ST.-JOZEF, Sledderlo, de budgetwijziging van dienstjaar 2024 vastgesteld.

De aanpassingswerken voor de nevenbestemming van de St.-Jozefkerk verschuiven van 2023 naar 2024, waardoor ook de eerste kapitaalsaflossing van de renteloze lening verschuift van 2024 naar 2025. Hierdoor worden de leningslasten verlaagd, met als gevolg dat de exploitatietoelage van 2024 daalt met € 49.627,18, nl. van € 77.605,43 naar € 27.978,25.

Argumentatie

Investeringen

De aanpassingswerken i.v.m. de nevenbestemming van de St.-Jozefkerk zijn ook niet in 2023 kunnen doorgaan. Via de budgetwijziging worden de investeringsbudgetten overgenomen in het budget van 2024.


Budget 2024
Wijziging
Nieuw budget 2024
Uitgaven-Grote herstellingen
€        0,00
€ 1.201.731,00
€ 1.201.731,00
-Erelonen
€        0,00
€      45.005,82
€      45.005,82
Totaal
€        0,00
€ 1.246.736,82
€ 1.246.736,82
Ontvangsten


-Stadstoelage€        0,00€    240.000,00€    240.000,00
-Provinciale toelage€        0,00€      12.500,00€      12.500,00
-Gewesttoelage€        0,00€    159.737,08€    159.737,08
-Geparkeerd inv.overschot€        0,00€      15.612,77€      15.612,77
-Lening€        0,00€    798.941,12€    798.941,12
Subtotaal€        0,00€ 1.226.790,97€ 1.226.790,97
Inv.overschot 2023 - saldo provinciale toelagen


€      19.945,85
Totaal


€ 1.246.736,82


Wat de provinciale toelage voor de uitvoeringsfase betreft (€ 25.000,00), het  voorschot van 50% werd reeds in 2022 bekomen, de overige helft zal in 2024 bij de uitvoering van de werken worden verkregen.

Om het investeringsoverschot van € 39.018,85 van de rekening van 2023 weg te werken, dient de budgetwijziging met een even groot tekort te sluiten. Zo wordt de in 2023 vervallen belegging van stichtingsgelden van € 19.073,00 herbelegd in 2024 en wordt het saldo van de provinciale toelage van € 19.945,85 als medefinanciering gebruikt voor het nevenbestemmingsproject.

Exploitatie

Doordat de ingeschreven lening wordt verschoven naar 2024, zal ook de eerste terugbetaling van het kapitaal verschuiven van 2024 naar 2025. De verlaging van de leningslasten en andere wijzigingen in de exploitatie-uitgaven zorgen voor een daling van de exploitatietoelage van 2024 met € 49.627,18, nl. van € 77.605,43 tot € 27.978,25.

Juridische grond

Art. 45-50 van het decreet van 7 mei 2004, betreffende de materiële organisatie en de werking van de erkende erediensten in het Vlaamse gewest.

Regelgeving bevoegdheid

De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 40-41 van het decreet over het lokaal bestuur.
<p>De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 40-41 van het decreet over het lokaal bestuur.</p>

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad keurt de budgetwijziging van dienstjaar 2024 van kerkfabriek ST.-JOZEF, Sledderlo, goed.

Artikel 2

Dit dossier zal voor verder gevolg worden overgemaakt aan de hogere overheid.