Terug
Gepubliceerd op 25/06/2024

2024_GEM_00153 - Stadsbelastingen - Aanpassing van het retributiereglement voor administratieve dienstverlening, met ingang van 1 juli 2024 - Goedkeuring

Gemeenteraad
di 18/06/2024 - 20:15 Stadhuis - Foyer
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Retributiereglement.

Samenstelling

Aanwezig

Tom Arts, Voorzitter; Wim Dries; Anniek Nagels; Kathleen Parthoens; Erhan Yilmaz; Alessandro Cucchiara; Toon Vandeurzen; Karel Kriekemans; Yilmaz Kurtal; Sara Roncada; Ria Grondelaers; Michael Dhoore; Annita Laporte; Erik Gerits; Chris Janssens; Mehmet Kayacan; Marleen Vrancken; Yasin Kilic; Mustafa Harraq; Gianni Cacciatore; Jan Bergmans; Nawal Farih; Laura Olaerts; Cansu Pinarci; Jasper Olaerts; Geert Reyskens; Danny Kerkhofs; Stefano Ghiro; Sabine Hoeven; Chantal Coppens; Gaby Colebunders; Anna Boey; Rina Simons; Cindy Machiels; Caroline Antkowiak; Inge Paesen; Andy Reemers; Hassan Amaghlaou; Hilde De Wilde

Verontschuldigd

Zuhal Demir

Secretaris

Hilde De Wilde

Voorzitter

Tom Arts, Voorzitter
2024_GEM_00153 - Stadsbelastingen - Aanpassing van het retributiereglement voor administratieve dienstverlening, met ingang van 1 juli 2024 - Goedkeuring 2024_GEM_00153 - Stadsbelastingen - Aanpassing van het retributiereglement voor administratieve dienstverlening, met ingang van 1 juli 2024 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Via retributies kunnen bepaalde kosten gerecupereerd worden van diegenen, die voordelen halen uit een dienst die door de stad wordt geleverd. 

Argumentatie

De gemeenteraad stelde op 17 december 2019 volgend retributiereglement vast: “Retributiereglement voor administratieve dienstverlening met ingang van 1 januari 2020”. Op 21 december 2021, 19 december 2023, 20 februari 2024 en 21 mei 2024 werden een aantal wijzigingen aan dit retributiereglement goedgekeurd met ingang van respectievelijk 1 januari 2022, 1 januari 2024, 1 maart 2024 en 1 juni 2024. 

De stad biedt de mogelijkheid aan om burgerlijke huwelijken ook op andere locaties dan in de trouwzaal te voltrekken. De aanvragen hiertoe worden bekrachtigd door het college van burgemeester en schepenen. Voor de voltrekking van een burgerlijk huwelijk op een andere locatie dan in de trouwzaal is het aangewezen, gezien de budgetnoodwendigheden en de financiële toestand van de stad Genk, een billijke vergoeding (‘bijkomende retributie’) aan te rekenen van € 100,00 bovenop de reguliere basisretributie voor een huwelijk (i.e. in de trouwzaal): deze dienst brengt immers, naast extra verplaatsings- en administratiekosten, onder andere ook bijkomende personeelskosten met zich mee als gevolg van de hogere gemiddelde afhandeltijd. 

Ingeval van annulatie van een huwelijk dat op een andere locatie voorzien is, of ingeval van wijziging van de huwelijkslocatie van de andere locatie terug naar de trouwzaal op verzoek van het bruidspaar (bijvoorbeeld omwille van slechte weersomstandigheden) is een annuleringkost verschuldigd, ongeacht wanneer de annulatie of wijziging aan de stadsdiensten wordt gemeld. Deze annuleringskost bedraagt 50% van de bijkomende retributie en wordt verantwoord door de reeds gemaakte administratie- en personeelskosten in voorbereiding van het huwelijk op locatie en voor het vrijhouden van het betreffende moment. Voor deze annuleringskosten wordt een creditnota opgemaakt; indien de factuur voor de bijkomende retributie reeds volledig werd betaald, impliceert deze annuleringskost een terugbetaling van 50% van het bedrag van de bijkomende retributie.

Voor de lijst van andere locaties waar een burgerlijk huwelijk kan voltrokken worden, de aanvraagprocedure, enz., wordt verwezen naar het reglement m.b.t. huwen op locatie. 

Deze wijzigingen gaan in vanaf 1 juli 2024.

Juridische grond

 • Grondwet, artikels 170 en 173
 • Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017 (en latere wijzigingen)
 • Omzendbrief KB/ABB 2019/2 van 15 februari 2019 betreffende de gemeentefiscaliteit
 • Artikelen 5.2.1., 5.2.5., 5.2.6. en 5.2.7. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009 (en latere wijzigingen)
 • Decreet over het Vastgoedinformatieplatform van 22 december 2023 (‘VIP-decreet’) (en latere wijzigingen)
 • Decreet over het Vlaamse woonbeleid, gecodificeerd op 17 juli 2020 (‘Vlaamse Codex Wonen van 2021’)
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 11 september 2020 tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021 (‘Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021’)
 • Reglement m.b.t. huwen op locatie

Regelgeving bevoegdheid

De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 40-41 van het decreet over het lokaal bestuur.
<p>De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 40-41 van het decreet over het lokaal bestuur.</p>

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Het retributiereglement voor administratieve dienstverlening wordt gewijzigd als volgt:

 • Artikel 6, §1: toevoeging na ‘€ 100,00’: ‘(‘basisretributie’). Voor het voltrekken van een huwelijk op een andere locatie dan in de trouwzaal wordt, bovenop de basisretributie, een retributie van € 100,00 aangerekend (‘bijkomende retributie’) na bekrachtiging van de aanvraag inzake de andere locatie door het college van burgemeester en schepenen’;
 • Artikel 6, §3: schrapping ‘retributie’ en vervanging door: ‘basisretributie’; toevoeging na ‘gemeld.’: ‘Ingeval van annulatie van een huwelijk dat op een andere locatie voorzien is, blijft de helft van de bijkomende retributie, zoals bepaald in §1, verschuldigd (‘annuleringskost’), ongeacht wanneer de annulatie aan de stadsdiensten wordt gemeld. Ingeval van wijziging, op verzoek, van de huwelijkslocatie van een huwelijk dat op een andere locatie voorzien is, naar de trouwzaal, blijft de helft van de bijkomende retributie, zoals bepaald in §1, verschuldigd (‘annuleringskost’), ongeacht wanneer de wijziging aan de stadsdiensten wordt gemeld.’;
 • Artikel 12, §2: schrapping ‘retributie’ en vervanging door ‘basisretributie en desgevallend de retributie voor de afgifte van een trouwboekje’; toevoeging na ‘huwelijksaangifte.’: ‘De betaling van de bijkomende retributie of de annuleringskost dient te gebeuren binnen de vastgestelde termijn voorzien voor het betalen van de toegezonden factuur.’.

Artikel 2

De gemeenteraad keurt de gecoördineerde versie van het retributiereglement voor administratieve dienstverlening goed.

Artikel 3

Deze wijzigingen gaan in vanaf 1 juli 2024.