Terug
Gepubliceerd op 25/06/2024

2024_GEM_00085 - Meerjarenplan - Meerjarenplan 2020-2026 stad en OCMW Genk - Aangepaste versie 2024/1 - Goedkeuring

Gemeenteraad
di 18/06/2024 - 20:15 Stadhuis - Foyer
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Herziening van een Meerjarenplan(aanpassing). voor het jaar 2020

Samenstelling

Aanwezig

Tom Arts, Voorzitter; Wim Dries; Anniek Nagels; Kathleen Parthoens; Erhan Yilmaz; Alessandro Cucchiara; Toon Vandeurzen; Karel Kriekemans; Yilmaz Kurtal; Sara Roncada; Ria Grondelaers; Michael Dhoore; Annita Laporte; Erik Gerits; Chris Janssens; Mehmet Kayacan; Marleen Vrancken; Yasin Kilic; Mustafa Harraq; Gianni Cacciatore; Jan Bergmans; Nawal Farih; Laura Olaerts; Cansu Pinarci; Jasper Olaerts; Geert Reyskens; Danny Kerkhofs; Stefano Ghiro; Sabine Hoeven; Chantal Coppens; Gaby Colebunders; Anna Boey; Rina Simons; Cindy Machiels; Caroline Antkowiak; Inge Paesen; Andy Reemers; Hassan Amaghlaou; Hilde De Wilde

Verontschuldigd

Zuhal Demir

Secretaris

Hilde De Wilde

Voorzitter

Tom Arts, Voorzitter

Stemming op het agendapunt

2024_GEM_00085 - Meerjarenplan - Meerjarenplan 2020-2026 stad en OCMW Genk - Aangepaste versie 2024/1 - Goedkeuring

Aanwezig

Tom Arts, Wim Dries, Anniek Nagels, Kathleen Parthoens, Erhan Yilmaz, Alessandro Cucchiara, Toon Vandeurzen, Karel Kriekemans, Yilmaz Kurtal, Sara Roncada, Ria Grondelaers, Michael Dhoore, Annita Laporte, Erik Gerits, Chris Janssens, Mehmet Kayacan, Marleen Vrancken, Yasin Kilic, Mustafa Harraq, Gianni Cacciatore, Jan Bergmans, Nawal Farih, Laura Olaerts, Cansu Pinarci, Jasper Olaerts, Geert Reyskens, Danny Kerkhofs, Stefano Ghiro, Sabine Hoeven, Chantal Coppens, Gaby Colebunders, Anna Boey, Rina Simons, Cindy Machiels, Caroline Antkowiak, Inge Paesen, Andy Reemers, Hassan Amaghlaou, Hilde De Wilde
Stemmen voor 23
Wim Dries, Anniek Nagels, Kathleen Parthoens, Annita Laporte, Mehmet Kayacan, Rina Simons, Ria Grondelaers, Gianni Cacciatore, Sara Roncada, Alessandro Cucchiara, Yasin Kilic, Mustafa Harraq, Inge Paesen, Erhan Yilmaz, Yilmaz Kurtal, Toon Vandeurzen, Nawal Farih, Cansu Pinarci, Karel Kriekemans, Hassan Amaghlaou, Michael Dhoore, Erik Gerits, Tom Arts
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 15
Chris Janssens, Marleen Vrancken, Geert Reyskens, Jan Bergmans, Laura Olaerts, Jasper Olaerts, Sabine Hoeven, Chantal Coppens, Andy Reemers, Stefano Ghiro, Anna Boey, Danny Kerkhofs, Gaby Colebunders, Cindy Machiels, Caroline Antkowiak
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2024_GEM_00085 - Meerjarenplan - Meerjarenplan 2020-2026 stad en OCMW Genk - Aangepaste versie 2024/1 - Goedkeuring 2024_GEM_00085 - Meerjarenplan - Meerjarenplan 2020-2026 stad en OCMW Genk - Aangepaste versie 2024/1 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Het dossier meerjarenplan 2020-2026 stad en OCMW Genk - aangepaste versie 2024/1 bevat de eerste aanpassing van het meerjarenplan 2020-2026 voor het lopende boekjaar 2024. Vermits er een aantal aanpassingen gevraagd worden voor de kredieten van de boekjaren 2024-2026, die niet via kredietverschuivingen kunnen worden uitgevoerd, dient er een aanpassing van het meerjarenplan 2020-2026 te gebeuren.

Argumentatie

De vaststelling en goedkeuring van de aanpassing van het meerjarenplan verloopt volgens artikel 249 van het Decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur dat bepaalt dat:

 • de beleidsrapporten van stad en OCMW een geïntegreerd geheel vormen;
 •  de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn elk over hun deel van de aanpassing meerjarenplan stemmen;
 •  de gemeenteraad het deel van de aanpassing meerjarenplan van het OCMW goedkeurt;
 •  door deze goedkeuring de aanpassing van het meerjarenplan in zijn geheel geacht wordt vastgesteld te zijn.

Om een maximaal geïntegreerd lokaal beleid te kunnen realiseren, werd er voor stad en OCMW Genk één doelstellingenboom opgesteld. Ook het financiële evenwicht wordt beoordeeld voor stad en OCMW Genk samen. Daaruit volgt dat beide entiteiten een gezamenlijk meerjarenplan hebben opgesteld, dat door beide raden dient te worden vastgesteld.

Ook de rechtspersoon AGB Genk heeft zich ingeschreven in hetzelfde geïntegreerde meerjarenplan en draagt alzo bij aan de realisatie van de gemeenschappelijke beleidsdoelstellingen en actieplannen van groep Genk.

De strategische nota legt de focus niet langer op de prioritaire beleidsdoelstellingen, maar ook en vooral op de prioritaire acties of actieplannen die bijdragen aan de realisatie van de prioritaire doelstellingen. Voor stad, OCMW en AGB Genk werd ervoor gekozen om de informatie in de strategische nota op het niveau van de acties te presenteren en om alle acties als prioritair te beschouwen.

Het meerjarenplan 2020-2025, vastgesteld door de raad van maatschappelijk welzijn en vastgesteld/goedgekeurd door de gemeenteraad van 17 december 2019, is tot stand gekomen op basis van de uitgevoerde omgevingsanalyse, het bestuursakkoord en de input van diverse besprekingen, participatietrajecten en adviezen.

Bij deze aanpassing van het meerjarenplan waren alle diensten betrokken, waarbij de ontwerpdocumenten werden besproken in verschillende MT-vergaderingen.

Gezien de financiële nota altijd ten minste drie toekomstige boekjaren dient te beschrijven, dient deze de cijfers voor de periode 2020-2026 te bevatten. De strategische nota moet enkel de periode 2020- 2025 beschrijven.

Daaruit zijn de voorgestelde deelrapporten strategische nota, financiële nota en toelichting voortgevloeid, die samen de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2026 van stad en OCMW Genk uitmaken.

Financieel evenwicht:

Het vroegere jaarlijkse budget is voortaan geïntegreerd in het meerjarenplan.

Het meerjarenplan moet financieel in evenwicht zijn. Dat is het geval als het voldoet aan de volgende voorwaarden:

1. het geraamde beschikbaar budgettair resultaat is in geen enkel jaar negatief;
2. de geraamde autofinancieringsmarge (AFM) voor 2025 is minstens gelijk aan nul.

 

Het beschikbaar budgettair resultaat voor stad en OCMW Genk bedraagt:

2020202120222023202420252026
 €     4.008.471 €     8.034.836 €     14.253.750 €     23.274.287 €     2.711.233 €     950.378 €     88.745


De autofinancieringsmarge voor stad en OCMW Genk bedraagt:

2020202120222023202420252026
 €     7.766.211 €     -44.987 €     3.661.812 €     9.085.398 €     -15.072.381 €     445.384 €     505.862


In deze bedragen zijn volgende aanpassingen opgenomen: de verwerking van het resultaat jaarrekening 2023, de overdracht van de goedgekeurde investerings- en financieringskredieten, de gevraagde aanpassingen op de kredieten voor de eerste aanpassing meerjarenplan 2020-2026 van het lopende boekjaar 2024.

De beginkredieten van het volgende boekjaar 2025 worden pas vastgesteld in de volgende aanpassing meerjarenplan van boekjaar 2024.

In afwachting van de goedkeuring van de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2026 is de documentatie bij het meerjarenplan terug te vinden onder deze link.

Juridische grond

 • het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur;
 • het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen (BVR BBC);
 • het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen (MB BBC);
 • de omzendbrief van 3 mei 2019 m.b.t. de toepassing van de nieuwe BBC-regels en de samenstelling van het voor te leggen dossier meerjarenplan 2020-2025, bestaande uit 3 onderdelen: een strategische nota, een financiële nota en een toelichting;
 • de omzendbrief van 18 september 2020 m.b.t. de aanpassing van de meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus;
 • het feit dat deze nieuwe BBC-regelgeving met een volledig geïntegreerde lokale planning en uitvoering voor stad, OCMW en AGB Genk inging vanaf 1 januari 2020;
 • Artikel 257, §1, 4de lid van het DLB, dat bepaalt dat de periode van het meerjarenplan altijd de periode 2020-2025 blijft, maar de financiële nota altijd de financiële consequenties voor ten minste drie toekomstige boekjaren dient te beschrijven.

Regelgeving bevoegdheid

De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 40-41 van het decreet over het lokaal bestuur.
<p>De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 40-41 van het decreet over het lokaal bestuur.</p>

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad gaat akkoord met de vaststelling van het deel STAD van het meerjarenplan 2020-2026 - aangepaste versie 2024/1 voor stad en OCMW Genk, bestaande uit de deelrapporten strategische nota, financiële nota en toelichting.

Artikel 2

De gemeenteraad gaat akkoord met de goedkeuring van het deel OCMW van het meerjarenplan 2020-2026 - aangepaste versie 2024/1 voor stad en OCMW Genk, bestaande uit de deelrapporten strategische nota, financiële nota en toelichting.