Terug
Gepubliceerd op 27/12/2022

2022_GEM_00310 - Subsidiereglement - Hernieuwing reglement werkingssubsidie en subsidie kwalitatieve jeugdsport - Goedkeuring

Gemeenteraad
wo 21/12/2022 - 19:45 Limburghal
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Subsidie, premie, erkenning.

Samenstelling

Aanwezig

Tom Arts, Voorzitter; Wim Dries; Anniek Nagels; Kathleen Parthoens; Erhan Yilmaz; Alessandro Cucchiara; Toon Vandeurzen; Karel Kriekemans; Yilmaz Kurtal; Sara Roncada; Geert Swartenbroekx; Ria Grondelaers; Michael Dhoore; Annita Laporte; Chris Janssens; Mehmet Kayacan; Marleen Vrancken; Lotte Trippaers; Yasin Kilic; Geert Reyskens; Mustafa Harraq; Ivo Schoonheere; Nawal Farih; Laura Olaerts; Cansu Pinarci; Jasper Olaerts; Sabine Hoeven; Chantal Coppens; Gaby Colebunders; Anna Boey; Rina Simons; Cindy Machiels; Caroline Antkowiak; Stijn Schepers

Verontschuldigd

Erik Gerits; Zuhal Demir; Jan Bergmans; Meryame Kitir; Danny Kerkhofs; Stefano Ghiro

Secretaris

Stijn Schepers

Voorzitter

Tom Arts, Voorzitter
2022_GEM_00310 - Subsidiereglement - Hernieuwing reglement werkingssubsidie en subsidie kwalitatieve jeugdsport - Goedkeuring 2022_GEM_00310 - Subsidiereglement - Hernieuwing reglement werkingssubsidie en subsidie kwalitatieve jeugdsport - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Stad Genk wenst sportverenigingen financieel te ondersteunen voor hun werking en kwaliteitsvolle jeugdsportwerking.

Het huidige stedelijk reglement 'subsidiĆ«ring werking sportverenigingen en kwaliteitsvolle jeugdsportwerking' werd op de gemeenteraad van 13 februari 2014 goedgekeurd.  In de tussentijd is het sportlandschap veranderd en stelt dienst Sport vast dat het huidige reglement enerzijds niet meer helemaal overeenstemt met de ambities van stad Genk op dit moment op gebied van impact op talentontwikkeling, professionaliteit en goed bestuur van sportclubs. Anderzijds blijkt de verwerking van het huidige reglement zowel voor de sportclubs als voor de administratie van dienst Sport een grote administratieve last. 

Derhalve werd een nieuw reglement uitgewerkt om in te spelen op dit veranderend landschap en de Genkse ambitie. Hierbij werd bovendien getracht voldoende aandacht te besteden aan een vereenvoudigde aanvraagprocedure voor sportclubs.

Het uitwerken van dit vernieuwd reglement gebeurde in samenspraak met de werkgroep subsidies van het SportNetwerk Genk. Samen met dienst Cultuur en dienst Jeugd werden ook al gesprekken gevoerd met Interne Dienstverlening over het digitaliseren van de subsidieaanvragen.

Argumentatie

Deze subsidie heeft tot doel de sportverenigingen te ondersteunen in de uitbouw van een kwaliteitsvolle inhoudelijke sportwerking enerzijds en de kwalitatieve uitbouw van de structuur, de organisatie en de omkadering van de sportvereniging te verhogen anderzijds.

Deze subsidie heeft tevens tot doel de kwaliteit van de jeugdsportbegeleiders binnen de sportvereniging te verhogen en de omkadering meer te professionaliseren.

Er werd positief advies verleend door de cel Juridische zaken. Het reglement zal ook voorgelegd worden op de vrijetijdsraad van 28 november 2022.

Het reglement in bijlage bij deze nota bepaalt de verdere criteria en voorwaarden voor het toekennen van deze subsidie.

Regelgeving bevoegdheid

De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 40-41 van het decreet over het lokaal bestuur.
<p>De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 40-41 van het decreet over het lokaal bestuur.</p>

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De Raad gaat akkoord met het reglement subsidiëring werking sportverenigingen en kwaliteitsvolle jeugdsportwerking ter vervanging van het reglement 'subsidiëring werking sportverenigingen en kwaliteitsvolle jeugdsportwerking', dat werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 13 februari 2014.