Terug
Gepubliceerd op 27/12/2022

2022_GEM_00311 - GECORO - wijziging samenstelling, huishoudelijk reglement en kennisname advies startnota RUP Woonwagenpark Geenhornstraat - Kennisname en goedkeuring

Gemeenteraad
wo 21/12/2022 - 19:45 Limburghal
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Huishoudelijk reglement.

Samenstelling

Aanwezig

Tom Arts, Voorzitter; Wim Dries; Anniek Nagels; Kathleen Parthoens; Erhan Yilmaz; Alessandro Cucchiara; Toon Vandeurzen; Karel Kriekemans; Yilmaz Kurtal; Sara Roncada; Geert Swartenbroekx; Ria Grondelaers; Michael Dhoore; Annita Laporte; Chris Janssens; Mehmet Kayacan; Marleen Vrancken; Lotte Trippaers; Yasin Kilic; Geert Reyskens; Mustafa Harraq; Ivo Schoonheere; Nawal Farih; Laura Olaerts; Cansu Pinarci; Jasper Olaerts; Sabine Hoeven; Chantal Coppens; Gaby Colebunders; Anna Boey; Rina Simons; Cindy Machiels; Caroline Antkowiak; Stijn Schepers

Verontschuldigd

Erik Gerits; Zuhal Demir; Jan Bergmans; Meryame Kitir; Danny Kerkhofs; Stefano Ghiro

Secretaris

Stijn Schepers

Voorzitter

Tom Arts, Voorzitter
2022_GEM_00311 - GECORO - wijziging samenstelling, huishoudelijk reglement en kennisname advies startnota RUP Woonwagenpark Geenhornstraat - Kennisname en goedkeuring 2022_GEM_00311 - GECORO - wijziging samenstelling, huishoudelijk reglement en kennisname advies startnota RUP Woonwagenpark Geenhornstraat - Kennisname en goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De samenstelling van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO) werd op de gemeenteraad van 19 november 2019 goedgekeurd.

De adviesraad bestaat zowel uit deskundigen als vertegenwoordigers van maatschappelijke geledingen. Zo zijn ook de 'handelaars en werkgevers' als maatschappelijke geleding vertegenwoordigd in de GECORO. Deze geleding werd volgens het raadbesluit van 19 november 2019 vertegenwoordigd door dhr. Chris-Laurenz Liesenborghs (effectief lid) en Jochen Martens (plaatsvervangend lid).

Omwille van een aantal wijzigingen in het bestuur van Unizo Genk, werden er via een schrijven (dd. 22 september 2022) andere namen naar voor geschoven om deze maatschappelijke geleding ('handelaars en werkgevers') te vertegenwoordigen:

  • dhr. Ruben Braeken (effectief lid);
  • dhr. Tom Robyns (plaatsvervanger).

De personen, die in 2019 door de gemeenteraad benoemd werden als vertegenwoordigers van deze maatschappelijke geleding, zijn m.a.w. ontslagnemend:

  • dhr. Chris-Laurenz Liesenborghs (effectief lid);
  • Dhr. Jochen Martens (plaatsvervangend lid). 

Eén van de personen, die door Unizo naar voor geschoven wordt, zetelt vandaag al als deskundige (plaatsvervanger) in de GECORO, m.n. dhr. Braeken. Indien dhr. Braeken aangeduid wordt om de maatschappelijke geleding 'handelaars en werkgevers' te vertegenwoordigen, moet er een nieuwe kandidaat gevonden worden om als deskundige (plaatsvervanger) in de adviesraad te zetelen. 

Dhr. Chris-Laurens Liesenborghs (ontslagnemende vertegenwoordiger maatschappelijke geleding 'handelaars en werkgevers') is kandidaat om als deskundige in de GECORO te zetelen.

Op 7 november 2022 vond er een vergadering van de GECORO plaats. Op deze vergadering keurde de commissie de wijzigingen aan het huishoudelijk reglement goed en werd er een advies uitgebracht over de startnota van het gemeentelijk RUP Woonwagenpark Geenhornstraat.

Argumentatie

De Unie van Zelfstandige Ondernemers (UNIZO) is een Belgische vereniging van ondernemers, kleine en middelgrote ondernemingen en vrije beroepen. De door Unizo voorgestelde personen om in de adviesraad te zetelen, zijn Genkse ondernemers die de maatschappelijke geleding 'handelaars en werkgevers' kunnen vertegenwoordigen.

Uit de beroepskwalificaties van dhr. Liesenborgs (praktiserend architect) blijkt dat hij voldoende onderlegd is om als deskundige in de GECORO te zetelen. Bovendien zetelde hij al in de GECORO van Genk waardoor hij relevante ervaring kan voorleggen.  

De voorgestelde aanpassingen kunnen ter goedkeuring aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

De door de GECORO goedgekeurde wijzigingen aan het huishoudelijk reglement zijn beperkt. Het aangepaste huishoudelijk reglement moet volgens de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening ter goedkeuring aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

Het advies dat de GECORO uitbracht m.b.t. de startnota van het gemeentelijk RUP Woonwagenpark Geenhornstraat zal samen met de andere ontvangen adviezen en opmerkingen behandeld worden. De gemeenteraad zal in een volgende fase van het RUP (voorlopige vaststelling) betrokken worden.

Juridische grond

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening

Regelgeving bevoegdheid

De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 40-41 van het decreet over het lokaal bestuur.
<p>De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 40-41 van het decreet over het lokaal bestuur.</p>

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad keurt de wijzigingen aan de samenstelling van de GECORO goed.

Artikel 2

De gemeenteraad keurt de wijzigingen aan het huishoudelijk reglement van de GECORO goed.

Artikel 3

De gemeenteraad neemt kennis van het advies van de GECORO over de startnota van het gemeentelijk RUP Woonwagenpark Geenhornstraat.